dexteritas.pl
Optimus est magister, qui docento animos discipulorum delectare potest

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Szanowni Państwo

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie bhp była konieczna ze względu na przedstawienie Polsce przez Komisję Europejską zarzutów formalnych w związku z niewłaściwym lub niepełnym wdrożeniem postanowień dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

Nowe obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia i życia pracowników w nagłych wypadkach, ewakuacji pracowników oraz zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy są konsekwencją wprowadzenie w życie rekomendacji zawartych w przedmiotowej dyrektywie. Należą do nich:
  • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  • wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciw pożarowej,
  • zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • informowanie i dostarczenie pracownikom instruktażu w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Przedstawione obowiązki dotyczą wszystkich pracodawców bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Wprowadzenie powyższych obowiązków powoduje dla pracodawcy konieczność przeszkolenia i odpowiedniego wyposażenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla pracodawców. Koszt szkolenia pracowników ponosi pracodawca.

O liczbie pracowników przeszkolonych i wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, a także o ich wyposażeniu decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich Klientów, Centrum Szkoleniowe Dexteritas wspólnie z Emergency Team Medical przygotowało autorski program szkoleń dedykowany dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.
Polityka Prywatności